Skip to main content
ES

Estatutos

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artigo 1.- Denominación e natureza

Ao amparo do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución Española, o Racing Club de Ferrol, S.A.D. promove a constitución dunha Fundación coa denominación “Fundación Racing Club Ferrol”, como unha organización de natureza fundacional, de interese galego, constituída sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio se halla afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución.

Artigo 2.- Personalidade e capacidade

A Fundación constituída, unha vez inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo en consecuencia realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con sujeción ao establecido no ordenamento xurídico.

Artigo 3.- Réxime

A Fundación rexerase pola Lei 7/1983, de 22 de xuño, de réxime das fundacións de interese galego; pola Lei 11/1991, de 8 de novembro, de reforma da anterior; polo Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das Fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 248/1992, de 18 de xuño; pola Lei 30/1994, de 24 de novembro, de Fundacións e de Incentivos Fiscais á Participación Privada en Actividades de Interese Xeral; e pola Lei 49/2002 do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado e á Lei 50/2002 de 26 de decembro de Fundacións, así como pola vontade do fundador manifestada nestes Estatutos e demais lexislación de xeral aplicación.

Artigo 4.- Domicilio

O domicilio da Fundación radicará na Malata, s/n. FERROL (A Coruña).

O Padroado poderá promover o cambio de domicilio, mediante a oportuna modificación estatutaria, con inmediata comunicación ao Protectorado na forma prevista na lexislación vixente.

Artigo 5.– Ámbito de actuación

A Fundación desenvolverá as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma galega.

En canto ao ámbito persoal ou sector de poboación atendida, a actuación da Fundación circunscríbese a todas as persoas, sen distinción de raza, sexo nin idade.

TÍTULO SEGUNDO
OBXECTO DA FUNDACIÓN

Artigo 6.- Fins

A Fundación ten por obxecto primordial o desenvolvemento e fomento do deporte, e dun modo especial o fútbol, en todos os seus ámbitos, encamiñado á revitalización do Racing Club Ferrol e a mellorar a súa imaxe interna e externa.

Para a súa consecución, executará, potenciará e proporá:

Promover, difundir e apoiar o deporte de base, especialmente o fútbol, coa creación de escolas de fútbol e fútbol sala para nenos/as e creación e participación de diferentes equipos nos campionatos das categorías de base; todo iso dentro dun espírito de claro estímulo dos máis elevados valores deportivos e humanos.

Organizar e participar en congresos, xornadas, seminarios, coloquios, másteres, conferencias, debates e charlas nas que se aborden cuestións relacionadas co deporte.

Organizar e executar iniciativas de formación en materia deportiva, tales como cursos prácticos e teóricos de fútbol.

Completar a educación dos mozos deportistas a través da organización de cursos, por exemplo, de idiomas, informática, etc.

Promover e organizar eventos deportivo-culturais, e concursos de escultura, pintura, fotografía, etc. relacionados co deporte, e conceder premios e incentivos.

Conceder axudas e bolsas para facilitar o acceso ao deporte e á cultura dos mozos.

Crear, organizar e xestionar o Museo do Racing Club Ferrol, para recuperar e preservar a historia do Racing.

Producir e editar publicacións, así como distribuír produtos relacionados co patrimonio cultural e deportivo do Racing Club de Ferrol, para promocionar a imaxe do Club.

Promover o estudo para a creación de Residencias e Albergues, para facilitar o aloxamento de deportistas e equipos.

Contrastar criterios e experiencias a nivel nacional e supranacional con outras Fundacións, Clubs, Federacións, Asociacións, Institucións e Sociedades de dereito público ou privado, nacionais ou estranxeiras, cando iso poida redundar en beneficio da promoción e desenvolvemento do deporte e a cultura, e moi especialmente a relacionada co fútbol.

Realizar as demais funcións de análoga natureza ás anteriores que se consideren convenientes ao cumprimento dos fins da fundación.

TÍTULO TERCEIRO
REGRAS BÁSICAS PARA A APLICACIÓN DOS RECURSOS AO CUMPRIMENTO DOS FINS FUNDACIONAIS E PARA A DETERMINACIÓN DOS BENEFICIARIOS

Artigo 7.- Destino de rendas e ingresos

1.- Á realización dos fins fundacionais deberá ser destinado, polo menos, o oitenta por cento das rendas ou calquera outros ingresos netos que, previa dedución de impostos, obteña a Fundación, debéndose destinar o resto, deducidos os gastos de administración a incrementar a dotación fundacional.

2.- Os gastos de administración non poderán superar a porcentaxe fixada na lexislación vixente.

Artigo 8.- Beneficiarios

A determinación dos beneficiarios efectuarase polo Padroado con criterios de imparcialidade e non discriminación por raza, sexo, idade, ou de crenzas relixiosas ou políticas.

 

TÍTULO CUARTO
GOBERNO DA FUNDACIÓN

Artigo 9.- Natureza

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación que executará as funcións que lle corresponden con sujeción ao disposto no ordenamento xurídico e nos presentes Estatutos.

Artigo 10.- Composición do Padroado

O Padroado quedará composto por un número mínimo de tres membros e un máximo de vinte, designados no Acta fundacional.

Artigo 11.- Duración do mandato

Os patróns desempeñarán as súas funcións por períodos de catro anos, podendo ser reelixidos. En caso de producirse vacantes, o Padroado poderá  designar os seus substitutos, nun prazo máximo de tres meses.

Artigo 12.- Aceptación do cargo de patrón e substitución

Os patróns entrarán a exercer as súas funcións logo de aceptar expresamente o seu cargo. Esta aceptación poderá facerse constar no otorgamiento da carta fundacional, en documento público independente ou en certificación do Padroado, coas firmas do Secretario e Presidente e farase constar no Rexistro de Fundacións.

Producida unha vacante, no prazo máximo de tres meses, o Padroado poderá  designar unha persoa para ocupar a mesma.

Artigo 13.- Cesamento dos patróns

1.- O cesamento dos patróns da fundación producirase nos supostos seguintes:

Por morte, inhabilitación ou incompatibilidade.

Por incorrer nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 6 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese Galego.

Por ser condenado por sentenza firme como consecuencia do exercicio da acción fundacional de responsabilidade.

Por deixar de desempeñar o cargo en razón do cal foron designados, sen prexuízo da súa substitución polo novo titular do cargo.

Por transcurso do prazo, se foron designados por tempo determinado, sen prexuízo da súa reelección.

Por renuncia, a cal será efectiva desde o momento en que se notifique formalmente ao órgano de goberno da Fundación, e deberá facerse na forma prevista para a aceptación do cargo de patrón.

Por remoción acordada polo fundador, polo órgano de goberno da Fundación coa maioría a que se refire o artigo 13.3 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das fundacións de Interese Galego, ou polos tribunais, a instancia do Protectorado, previa tramitación de expediente.

2.- Os cesamentos dos membros do Padroado inscribiranse no Rexistro de fundacións de Interese Galego.

Artigo 14.- Organización do Padroado

O Padroado designará de entre os seus membros ao Presidente, dous Vicepresidentes, Secretario, Tesoureiro, e os Vogais.

O Padroado poderá designar, a proposta do Presidente, un Apoderado Xeral, un Director Xeral ou un Xerente, para asegurar un mellor funcionamento da Fundación, que terán voz pero sen voto.

Artigo 15.- O Presidente

O Presidente da Fundación, ostenta as seguintes atribucións:

Ostentar a representación da Fundación e realizar no seu nome toda clase de actuacións xudiciais ou extraxudiciais, para todos os efectos, ante particulares, a Administración, Corporacións, Organismos Xudiciais e, en xeral, ante calquera instancia sen máis limitacións que as establecidas nos presentes Estatutos, podendo outorgar a estes efectos os poderes que foren precisos previo acordo do Padroado, salvo os supostos de urxencia, nese caso poderá adoptar persoalmente resolucións dando conta con posterioridade ao Padroado.

Dirixir o Goberno e Administración da Fundación.

Convocar e presidir as sesións do padroado, dirixindo os debates, inspeccionando e impulsando os servizos e actividades da Fundación e asegurando o seu normal funcionamento.

Dispor gastos conforme aos orzamentos, ordenar os pagos e presentar contas ao padroado, conxuntamente co Tesoureiro da Fundación.

Executar, cumprir e facer cumprir as decisións propias e as do Padroado.

Conferir delegacións xerais e específicas aos membros do Padroado e da Fundación nos termos e co alcance que determine, de acordo coa normativa vixente.

Propor ao Padroado o nomeamento dos Vicepresidentes, do Secretario e Tesoureiro.

Propor ao Padroado o nomeamento dun Apoderado Xeral, un Director Xeral e dun Xerente, para asegurar un mellor funcionamento da Fundación, e que terán voz pero sen voto.

Exercer cantas outras lle correspondan conforme ás disposicións legais e regulamentarias, a estes Estatutos e ás normas que os desenvolven, así como as que o Padroado nel poida delegar.

En caso de vacante, ausencia ou enfermidade do Presidente, o Vicepresidente 1º substituirá a este coas mesmas facultades, e no caso de ausencia dos dous será substituído polo Vicepresidente 2º.

Artigo 16.- O Vicepresidente

Corresponderá  aos Vicepresidentes realizar as funcións do Presidente nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade, podendo actuar tamén en representación da Fundación, naqueles supostos en que así se determine por acordo do Padroado.

Artigo 17.- O Secretario

Como órgano de xestión administrativa e económica establécese a Secretaría da Fundación, que á súa vez o será do Padroado.

O Secretario recaerá  nun membro do Padroado e será nomeado polo mesmo padroado, podendo ser substituído do cargo a proposta do Presidente e por acordo do Padroado.

O Secretario exerce as seguintes funcións:

A Secretaría do Padroado da Fundación, a cuxas sesións asistirá con voz e con voto, de formar parte do Padroado.

A asesoría xurídico-administrativa da Fundación.

Ser fedatario de todos os actos, reunións ou acordos, levantando as correspondentes actas e certificando os seus contidos.

A asistencia e colaboración nos órganos unipersonales e colexiados da Fundación e o coidado da adecuada execución de resolucións e acordos.

O despacho burocrático e calquera outros que se establezan, así como os que a Presidencia encoméndelle ou delegue en cuestións de mero trámite.

Nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade, o Secretario será  substituído polo vocal de menor idade.

Artigo 18.- Tesoureiro

O Tesoureiro recaerá nun membro do Padroado e será nomeado polo mesmo padroado.

Son funcións do Tesoureiro, a dirección da contabilidade, levar conta dos ingresos e gastos.

Así  mesmo formalizará os orzamentos anuais e dará conta da situación económica da Fundación.

Artigo 19.- Facultades do Padroado

Corresponde ao Padroado o goberno, a representación e administración da Fundación, así como a modificación dos presentes Estatutos nos termos establecidos na lexislación vixente.

Con independencia das funcións que lle atribúen os presentes Estatutos, serán facultades do Padroado o crear órganos consultivos para estudos transitorios e finalidades concretas, coas denominacións de seccións, relatorios, comisións de estudos, comités organizadores e comisións de traballo que se estimen convenientes, en aras da axilidade e especialización dos obxectivos fundacionais.

Artigo 20.- Reunións do Padroado e convocatoria

O Padroado reunirase, polo menos, dúas veces ao ano e tantas veces como sexa preciso para a boa marcha da Fundación.

Corresponde ao Presidente convocar as reunións do mesmo.

A convocatoria farase chegar a cada un dos membros, polo menos, con cinco días de antelación á data da súa celebración, por calquera medio que permita deixar constancia da súa recepción. Na mesma farase constar o lugar, día e hora de celebración da reunión, acompañándose así mesmo a orde do día.

Non será preciso convocatoria previa cando se atopen presentes todos os patróns e acorden por unanimidade a celebración da reunión.

Artigo 21.- Forma de deliberar e tomar acordos

As reunións do Padroado entenderanse válidamente constituídas cando concorran a elas, presentes ou representados, na forma indicada no apartado 3 do artigo 6 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das fundacións de Interese Galego, polo menos a metade máis un dos seus membros.

Os acordos adoptaranse por maioría absoluta de asistentes, e será  dirimente en caso de empate o voto do seu Presidente.

Será  necesario o voto favorable das dúas terceiras partes dos asistentes sempre que, ademais supoña maioría absoluta do número dos seus membros, para a adopción dos acordos en que así se estableza expresamente no Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das fundacións de Interese Galego.

Das reunións do Padroado levantarase acta polo Secretario, que deberá ser sucinta e aprobada por todos os membros presentes nas mesmas. Esta se transcribirá ao correspondente libro e será asinada polo Secretario co Visto e prace do Presidente.

Artigo 22.- Obrigacións do Padroado

Na súa actuación, o Padroado deberá axustarse ao preceptuado na lexislación vixente e á vontade do fundador manifestada nestes Estatutos.

Corresponde ao Padroado cumprir os fins fundacionais e administrar os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación mantendo plenamente o rendemento e utilidade dos mesmos.

O Padroado dará información suficiente dos fins e actividades da Fundación para que sexan coñecidos polos seus eventuais beneficiarios e demais interesados.

Artigo 23.- Obrigacións e responsabilidade dos patróns

Entre outras, son obrigacións dos patróns facer que se cumpran os fins da fundación, concorrer ás reunións ás que sexan convocados, desempeñar o cargo coa dilixencia dun representante legal, manter en bo estado de conservación e produción os bens e valores da Fundación e cumprir nas súas actuacións co determinado nas disposicións legais vixentes e nos presentes Estatutos.

Os patróns responderán fronte á fundación dos danos e prexuízos que causen por actos contrarios á Lei ou os Estatutos ou polos realizados neglixentemente. Quedarán exentos de responsabilidade quen se opuxesen expresamente ao acordo determinante da mesma ou non houberen participado na súa adopción.

Artigo 24.-

Os patróns exercerán o seu cargo gratuitamente sen que, en ningún caso, poidan percibir retribucións polo desempeño da súa función.

Os patróns terán dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados que o desempeño da súa función ocasiónelles.

TÍTULO QUINTO
RÉXIME ECONÓMICO
 

Artigo 25.- Patrimonio fundacional

O capital da Fundación estará integrado por todos os bens e dereitos que constitúen a súa dotación inicial e por aqueles outros que, en diante, achéguense á mesma con ese carácter.

Uns e outros deberán figurar a nome da Fundación e constar no seu inventario e no Rexistro de Fundacións. Os que sexan susceptibles de inscrición, inscribiranse nos rexistros correspondentes.

Artigo 26.- Composición do patrimonio

O patrimonio da fundación pode estar constituído por toda clase de bens e dereitos.

Artigo 27.- Adscrición do patrimonio fundacional

Os bens e dereitos que conforman o patrimonio, así como as rendas que produzan, quedarán vinculados dun xeito directo e inmediata ao cumprimento dos fins que a Fundación persegue.

Artigo 28.- Do financiamento

A Fundación, para o desenvolvemento das súas actividades, financiarase cos recursos que proveñan do rendemento do seu patrimonio e, no seu caso, con aqueles outros procedentes das axudas, subvencións ou doazóns que reciba de persoas ou entidades, tanto públicas como privadas.

A Fundación poderá percibir cantidades derivadas de actividades e servizos directamente prestadas por ela aos seus beneficiarios na forma e cos requisitos establecidos no artigo 21.2 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das fundacións de Interese Galego.

As cantidades que excepcionalmente poida percibir a fundación do conxunto dos seus beneficiarios non poderán exceder do custo real do servizo ou da prestación de que se trate, sen marxe comercial de ningunha clase.

Artigo 29.- Réxime financeiro

Na xestión económico-financeira, a Fundación rexerase de acordo aos principios e criterios xerais determinados na normativa vixente.

A Fundación levará aqueles libros que sexan convenientes para a boa orde e desenvolvemento das súas actividades, así como para o adecuado control da súa contabilidade. Será en todo caso necesario formular e levar os seguintes libros e documentación:

Inventario-balance

Memoria

Presupostos e a súa liquidación

Libro diario

Libro de actas

Artigo 30.- Confección de orzamentos, rendición de contas e memoria social de actividades.

Confeccionarase o orzamento correspondente ao ano seguinte, no que se recollerán, con claridade, os ingresos e gastos, que deberá ser aprobado polo Padroado e remitido ao Protectorado, acompañado dunha memoria explicativa, nos tres últimos meses do ano anterior.

Un exemplar do inventario-balance, a memoria anual e a liquidación do orzamento do ano precedente serán enviados anualmente ao Protectorado, dentro do prazo de seis meses seguintes á data de peche do exercicio, acompañados de certificación expresiva de que todos eles son fiel reflexo da contabilidade.

TÍTULO SÉXTO
DA MODIFICACIÓN,AGREGACIÓN O EXTINCIÓN

Artigo 31.- Modificación de Estatutos

1.-Por acordo do Padroado, poderán ser modificados os presentes Estatutos, sempre que resulte conveniente aos intereses da Fundación e cúmpranse os requisitos esixidos no artigo 38 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese Galego.

2.- A modificación ou nova redacción dos Estatutos acordada polo Padroado será aprobada polo Protectorado.

Artigo 32.- Fusión con outra Fundación

O Padroado poderá propor ao Protectorado a fusión da fundación con outra, previo acordo adoptado ao efecto con esta última.

O acordo de fusión esixirá o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 38.2 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das fundacións de Interese Galego.

Artigo 33.- Extinción da Fundación

A extinción da Fundación procederá cando así o prevexan os presentes Estatutos ou a súa carta fundacional, nos supostos previstos no artigo 39 do Código civil, así como cando resulte da transformación a que se refire o artigo 38 do Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese Galego.

A extinción da Fundación porá fin ás súas actividades ordinarias e determinará o comezo das operacións da súa liquidación.

Artigo 34.- Liquidación e adxudicación do patrimonio

Os bens e dereitos resultantes da liquidación destinaranse ás fundacións ou ás entidades non lucrativas privadas que persigan fins de interese xeral e que teñan afectados os seus bens á consecución daqueles, e que sexan designados no negocio fundacional ou no estatuto da Fundación extinguida.

CLÁUSULA ADICIONAL

En todo caso, o previsto nos presentes Estatutos non implica limitación ou substitución nas competencias que ao Protectorado atribúe a lexislación vixente, e moi especialmente en relación ás autorizacións ou limitacións ás que a Fundación expresamente sométese.